kalendarium
Piątek, 2018-01-19
Imieniny:
Erwiny, Henryka
menunewsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

statystyki
  • Odwiedziło nas: 374051 osób
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 154 dni
Logo BIP
http://samsonow.orszak.org/

Statut szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » Statut szkoły

 

 

 

 

 

STATUT

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I PRZEDSZKOLA

IM. JANA PAWŁA II

W SAMSONOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29. 11. 2017

 

 

Statut stworzono na podstawie:

Na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);

4) Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.);

5) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);

6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (…);

7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (…..);

9) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);

10)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);

11)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);

12)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);

13)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);

14)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 532);

15)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 poz. 1591);

16)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

17)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);

18)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (….);

19)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia30 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (…);

20)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157);

21)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia … r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (…);

22)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);

23)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 poz. 263);

24)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U z 2014 r. poz. 1157 ze zm.);

25)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia … roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (…);

26)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 z późn. zm.);

27)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);

28)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia … roku w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (…);

29)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223);

30)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512).

31)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r. poz. 673).

32)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (….).

 

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

1. Zespół Szkoły Podstawowej i  Przedszkola i im. Jana Pawła II w Samsonowie zwany dalej „Zespołem” stanowi jednostkę organizacyjną gminy Zagnańsk realizującą zadania oświatowe zapewniające kształcenie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, szkole podstawowej i oddziałach dotychczasowego gimnazjum.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Publiczne Przedszkole im Jana Pawła II w Samsonowie;

2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Samsonowie, z oddziałami gimnazjalnymi do czasu jego wygaśnięcia

3) uchylono

3. Każda ze szkół wchodząca w skład Zespołu stanowi publiczną szkołę w rozumieniu ustawy oświatowej.

4. (uchylono)

5. ( uchylono).

 

§1a.

Słownik

 

Ilekroć w statucie użyto słowa:

1) Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

2) Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

3) zespół – należy przez to rozumieć szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi i oddziały przedszkolne;

4) szkoła, jednostka – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  w Samsonowie;

5) dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu w Samsonowie;

6) organy szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora, Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski;

7) rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

8) uczniowie –należy przez to rozumieć uczniów  Zespołu;

9) organ prowadzący szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Zagnańsk;

10)      organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 2.

 

1.  Zespół jest jednostką budżetową Gminy Zagnańsk.

2.  Gmina Zagnańsk jest organem prowadzącym Zespół w rozumieniu ustawy

Prawo oświatowe.  Nadzór  pedagogiczny  nad  szkołą  sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

3.  Siedzibą Zespołu jest Samsonów 24, 26-050 Zagnańsk.

 

Rozdział 2

Nazwa zespołu

§ 3.

 

1.  Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola  im. Jana Pawła II w Samsonowie.

 

§ 4.

 

1. Uchwałą Rady Gminy Zagnańsk nr 13/2006 z dnia 28 marca 2006 r. podjętą na wniosek Dyrektora, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Zespół otrzymał imię Jana Pawła II

2. Zespół posiada hymn, sztandar i własny ceremoniał szkolny.

Hymn, sztandar i ceremoniał szkolny uchwala Rada Pedagogiczna.

 

 

 

 

 

Rozdział  3

Cele i zadania zespołu

§ 5.

 

1.  Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo- profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

4) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

6) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;

7) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

8) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu

w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

 

§ 6.

 

1.  Edukacja w Zespole, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w

życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:

1)  wprowadzać  ucznia  w  świat  nauki  przez  poznanie  języka,  pojęć,  twierdzeń  i  metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;

2)  rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia;

3)  wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki;

4) rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

 

§ 7.

 

1. Do  zadań Zespołu należy:

1) umożliwienie  zdobycia  wiedzy  i umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania świadectwa ukończenia  Szkoły Podstawowej  i  kontynuowania  nauki w szkołach

gimnazjalnych  poprzez  organizację  zajęć  lekcyjnych  i  pozalekcyjnych

zgodnie ze szkolnym planem nauczania;

2) zapewnienie  uczniom  możliwości  pełnego  rozwoju  umysłowego,  moralno-emocjonalnego  i  fizycznego  w  zgodzie  z  ich  potrzebami  i  możliwościami psychofizycznymi.  W  realizacji  tego  zadania  szkoła  respektuje  zasady  nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka,  Deklaracji  Praw  Dziecka  oraz  Konwencji  o  Prawach Dziecka;

3) umożliwienie  absolwentom  dokonania  świadomego  wyboru  dalszego  kierunku kształcenia;

4) udzielenie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

5) kształtowanie  środowiska  wychowawczego  sprzyjającego  realizowaniu  celów i zasad  określonych  w ustawie,  stosownie  do  warunków  Zespołu i wieku ucznia poprzez:

a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Szkoły Podstawowej,

b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

c)realizowanie Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

d) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

- zorganizowanie zajęć świetlicowych,

- rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

- umożliwienie spożywania posiłków,

- prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

- organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów niepełnosprawnych;

6) nauczanie  indywidualne  obywa  się  na  podstawie  orzeczenia  Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej.  Za  przydział  godzin  i  nauczycieli  odpowiada Dyrektor  Zespołu.  Pozostałe  zasady  organizacji  nauczania  indywidualnego regulują odrębne przepisy;

7) zapewnienie opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole  i  w  czasie  zajęć  organizowanych  przez  szkołę, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;

8) umożliwienie  uczniom  rozwoju  ich  talentów  i  zainteresowań  poznawczych, artystycznych  i  sportowych  poprzez  organizację  kół  przedmiotowych  i  kół zainteresowań;

9) poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymanie poczucia  tożsamości  narodowej,  językowej  i  religijnej,  a  w  szczególności  nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury;

10)zapewnienie indywidualnej opieki uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, a także otoczenie szczególną opieką uczniów wybitnie zdolnych;

11)      zapewnienie  w  miarę  możliwości  pomocy  i  opieki  uczniom  mającym  trudne warunki  rodzinne  poprzez  organizacje  opieki  i  pomocy  materialnej  dla  dzieci

12)      osieroconych,  pozbawionych  całkowicie  lub  częściowo  opieki,  pozostających  w trudnej  sytuacji  materialnej  w  następujących  formach:  zapomogi  losowej,  dofinansowania  wycieczek szkolnych, bezpłatnych obiadów;

13)      umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek

i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych.

2.  Zespół umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;

3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

5) realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;

6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami

7) w tym zakresie;

8) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.

 

§ 7a.

Program wychowawczo - profilaktyczny

 

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje:

1)  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Cele i zadania Przedszkola

§ 8.

 

1.  Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

2.  Przedszkole zapewnia wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

3.  Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działanie wychowawcze. W swoich działaniach przedszkole korzysta z pomocy rejonowej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i poradni specjalistycznych zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc dziecku, nauczycielowi, rodzinie.

 

§ 9.

 

1.  Realizując cele przedszkole koncentruje się na :

1) - - 5) uchylono

6) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

7) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

8) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

9) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju; wspierających indywidualność i oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;

10) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;

11) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;

12) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;

13) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;

14) organizowanie zajęć umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

15)      organizowanie zajęć prowadzących do poznania wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

16)      systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka, sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, modą, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;

17)      systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

2.  Edukacja przedszkolna – zarówno w formie jak i w treściach jest łącznikiem pomiędzy

wychowaniem rodzinnym a nauczaniem szkolnym. Szczegółowe zadanie i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki, planach pracy przedszkola i poszczególnych oddziałach.

3.  Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy, języka obcego nowożytnego.

 

§ 9a.

 

Przedszkole realizuje zadania, z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:

1) zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

2) umożliwienie realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie;

3) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

4) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

5) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;

6) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć; nabywanie przez dziecko kompetencji językowej;

8) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

9) zapewnienie dziecku warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, rozwijanie jego sprawności ruchowej oraz kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa;

10)      prowadzenie działalności diagnostycznej, dotyczącej rozwoju wychowanka; a w przypadku dziecka niepełnosprawnego zapewnienie mu opieki, edukacji i rewalidacji ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

11)      współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, przychodnią rehabilitacyjną i innymi instytucjami w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej;

12)      szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w koncepcji rozwoju jednostki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych;

13)      zapewnianie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.

5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

3) nieodpłatnie organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom;

4) stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ.

 

§ 10.

 

1.  W przedszkolu dzieci mają stały nadzór i opiekę ze strony osoby z przygotowaniem pedagogicznym.

2.  Zasady opieki a także bezpieczeństwa i higieny zabaw i zajęć w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola w czasie spacerów i wycieczek określają odrębne przepisy.

3.  Wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni od skutków i następstw nieszczęśliwych wypadków.

4.  Organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala formy indywidualnej pomocy tym dzieciom, którym z powodu sytuacji rodzinnej i przypadków losowych potrzebna jest pomoc materialna.

5.  Opiekę nad dzieckiem w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice lub osoby przez nich upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

6.  Odbiór dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną wymaga pisemnej zgody rodziców.

7. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

8. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

 

Rozdział  4

Organizacja zespołu

§ 11.

 

1.  Cykl kształcenia  w Szkole Podstawowej trwa  8 lat, a w oddziałach dotychczasowego w gimnazjum 3 lata.

2.  W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program nauczania przedszkolnego.

3.  (uchylono).

4.  W Zespole mogą działać, za wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i

organizacje,  których  celem  statutowym  jest  działalność  wychowawcza dzieci  i młodzieży lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności wyraża dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

5. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.

  1. W szkołach, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
  2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje oddziały przedszkolne, klasy I-VIII i oddziały gimnazjum do czasu jego wygaśnięcia.

 

§ 11a.

 

  1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowany przez dyrektora szkoły w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.
  2. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.
  3. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza niezwłocznie - po zasięgnięciu ustawowych opinii – zmiany do zaopiniowanego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola przygotowanego odpowiednio przez dyrektora szkoły lub przedszkola.
  4. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

1)   liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2)   liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3)   dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

b) tygodniowy wymiar zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

c) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

d) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4)   liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5)   liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;

6)   liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

7)   ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8)   liczbę godzin zajęć świetlicowych;

9)   liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 

§ 12.

 

1.  Podstawową  jednostką  organizacyjną  Zespołu jest  oddział.  Liczba  uczniów w oddziale  nie  powinna  być  większa  niż  31.  Uczniowie  ci  w jednorocznym  kursie nauki  danego  roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów  z obwodu  ustalonego  dla  Szkoły Podstawowej,  o ile  nie  zostały  przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

1a. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

1b. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 1a.

1c Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 1b, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 1a.

1d Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

1e Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 1c i 1d, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

1f Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

1g. uchylono

2.  Rodzice  kierują  swoje  dzieci  na  naukę  religii w momencie podjęcia przez nie nauki w Szkole Podstawowej. Rodzice wycofują swoje dziecko z  nauki religii w  danej klasie w  formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do dyrektora szkoły wyłącznie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie  w  szkolnej  nauce  religii  lub  etyki  nie  może  być  powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

3.  Podział  uczniów  na  grupy  uzależniony  jest  od  możliwości  finansowych  szkoły  oraz

wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

4.  Podziału  oddziału  na  grupy  dokonuje  się  na  zajęciach  wymagających  specjalnych warunków  nauki  i  bezpieczeństwa,  z uwzględnieniem  zasad  określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

5.  uchylono

5a. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz oddziałach dotychczasowego gimnazjum podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub między oddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych  nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub między oddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, między oddziałowej lub między klasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów,

z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, między oddziałowej, między klasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy Prawo oświatowe.

6.  Zespół w  miarę  posiadanych  możliwości  organizuje  zajęcia  pozalekcyjne  oraz wprowadza  przedmioty  nadobowiązkowe.   Organizację  zajęć  dodatkowych  określa tygodniowy rozkład zajęć.

7.  Zajęcia  kół  zainteresowań  mogą  być  organizowane  w  uzasadnionych  przypadkach poza terenem Zespołu na podstawie pisemnej zgody rodziców. Zajęcia te powinny być realizowane poza systemem klasowo- lekcyjnym.

8.  Dla  uczniów  mających  trudności  w  nauce  i  uczniów  z  zaburzeniami  rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne i korekcyjne.  Uczniowie  wymienieni  w  pkt.  8  mogą  być  kierowani  do  placówek specjalistycznych organizujących zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze i korekcyjne. Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze.

9. Dla uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą możliwe jest dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

 

§ 12a.

projekt edukacyjny

regulamin  realizacji  projektu  edukacyjnego w uczniów gimnazjum

 

1. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu  rozwiązanie  konkretnego problemu,  z zastosowaniem  różnorodnych  metod. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Projekty uczniowskie realizowane są na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego do 15 maja  każdego  roku  szkolnego.

4. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę oddziału o warunkach  realizacji  projektu  edukacyjnego.

5. Informacje o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać w formie krótkiej  ulotki  informacyjnej.

6. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów, które  poszczególni  nauczyciele  obejmą  swoją opieką.

7. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje  następujące  działania:

1) wybranie  tematu  projektu  edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego;

3) zaplanowanie etapów  jego  realizacji ;

4) wykonanie zaplanowanych działań ;

5) publiczne  przedstawienie rezultatów  projektu  edukacyjnego;

6) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

8. Nauczyciel - opiekun projektu przekazuje wychowawcy oddziału klasy pisemną informację o stopniu zaangażowania uczniów w projekt edukacyjny, nie później niż na dwa tygodnie  przed klasyfikacją śródroczną  i  roczną.

9. Wychowawca oddziału klasy jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w  gimnazjum uczestniczył  w  realizacji  co  najmniej  jednego projektu edukacyjnego.

10. Zaangażowanie ucznia w realizacji projektu ma wpływ na ustalanie przez wychowawcę oddziału oceny z zachowania zgodnie z zapisami  zawartymi w Statucie Szkoły.

11. Ocena udziału w każdym projekcie może być także wyrażoną oceną szkolną z jednego lub kilku przedmiotów.

12. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Jeżeli uczeń realizował więcej niż jeden projekt edukacyjny, podejmuje decyzję który zostanie wpisany na świadectwie.

13. Do 15 października danego roku szkolnego każdy nauczyciel proponuje co najmniej dwa tematy projektów edukacyjnych.

14. Tematy projektów edukacyjnych mogą dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać  po-za  te  treści.

15. Sugestie dotyczące tematów projektów edukacyjnych mogą pochodzić również od uczniów, ze strony rodziców, lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego. Wpisu tematu  dokonuje  ta osoba, która  taką  informację  uzyskała.

16. Uczniowie:

1) najpóźniej do końca I półrocza w danym roku szkolnym podejmą decyzję o realizacji projektu;

2) wybierają tematy spośród przedstawionych przez wychowawcę oddziału klasy, umieszczonych na tablicy informacyjnej oraz konsultują wybór z opiekunem projektu;

3) ustalają  skład zespołu  projektowego  liczącego od 4 do 25 osób; 

4) w  uzasadnionych  przypadkach mogą zmienić temat  projektu edukacyjnego. Zmieniony temat jest ostateczny .

17.  Wychowawca oddziału:

1) przedstawia  uczniom  tematy  projektów  i  pomaga  w  wyborze ;

2) zbiera i gromadzi  informacje  o realizacji  projektów w oddziale klasy;

3) przydziela do grupy projektowej  ucznia oddziału klasy III, który dotychczas nie realizował żadnego projektu (w uzgodnieniu z opiekunem danego projektu) do końca 

I półrocza oddziału  klasy  III .

18. Opiekunem nie musi być nauczyciel uczący danym oddziale klasy. Uczniowie realizujący projekt edukacyjny mogą również konsultować się , w miarę potrzeb i możliwości, z nauczycielami innych przedmiotów, a w szczególności z nauczycielem  bibliotekarzem, informatykiem,  psychologiem  i  pedagogiem  szkolnym.

19. Publiczna prezentacja zrealizowanych przez uczniów projektów odbywa się w każdym roku szkolnym:

1) nie później niż do 5 czerwca danego roku szkolnego ;

2) w innym niż powyższym termin, po uzgodnieniu tego terminu z dyrektorem szkoły.

20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

21. W przypadkach, o których mowa u ust .20, na świadectwie ukończenia gimnazjum miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuję się „ zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 13.

 

Organizację  stałych,  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęć  dydaktycznych i wychowawczych  określa  tygodniowy  rozkład  zajęć  ustalony  przez  dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 14.

 

1.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.

2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 15 minut według ustalonego harmonogramu.

3.   W  uzasadnionych przypadkach,  czas    trwania  godziny  lekcyjnej  może być nie  krótszy  niż  30  minut  i  nie dłuższy niż 45 minut zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na  podstawie  ramowego  planu  nauczania. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III Szkoły Podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy wymiar zajęć.

 

§ 15.

 

1.  Terminy  rozpoczynania  i kończenia  zajęć  dydaktyczno- wychowawczych,  przerw świątecznych oraz  ferii zimowych i letnich  określają przepisy w sprawie  organizacji roku szkolnego.

 

§ 16.

 

1.  Dyrektor  w porozumieniu  z Radą  Pedagogiczną  i  w uzgodnieniu z organem  prowadzącym  ustala  zasady  prowadzenia  niektórych  zajęć,  np.:  zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, wychowania  fizycznego,  koła  zainteresowań,  które  mogą  być  prowadzone  poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. W przypadku  nauczania  języków  obcych  podstawą  podziału  może  być  poziom znajomości języka obcego zbadana testem kompetencji.

2.  Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupach oddzielnie dla

chłopców i dziewcząt.

 

§ 17.

 

1.  W celu realizacji zadań edukacyjnych  stosuje się Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

1)  Program nauczania oraz podręcznik dla zajęć edukacyjnych dla danego oddziału ujętych w szkolnym planie nauczania, dobiera nauczyciel prowadzący te zajęcia, uwzględniając możliwości uczniów i wyposażenie szkoły;

2)  Nauczyciel  może  wybrać  odpowiedni  program  nauczania  spośród  programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych do użytku szkolnego;

3)  Wybrany  program  nauczania  oraz  podręcznik  nauczyciel  przedstawia  radzie pedagogicznej.  Rada  Pedagogiczna  ustala  w  drodze  uchwały,  po  zasięgnięciu opinii  Rady  Rodziców,  szkolny  zestaw  programów  nauczania  i  szkolny  zestaw podręczników;

4)  Zestawy programów dla wszystkich oddziałów tworzą Szkolny Zestaw Programów i Podręczników. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych;

5)  Dyrektor  podaje  do  publicznej  wiadomości,  do  dnia  31  marca,  szkolny zestaw  programów  nauczania  i  podręczników,  które  będą  obowiązywały  od początku następnego roku szkolnego;

6)  Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez kolejne trzy lata szkolne;

7)  W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady  rodziców,  może  dokonać  zmiany  w  zestawie  programów  nauczania  lub szkolnym  zestawie  podręczników,  z  zastrzeżeniem,  że  zmiana  ta  nie  może nastąpić w trakcie roku szkolnego;

8)  Szkolny Zestaw Programów musi uwzględniać całość podstawy programowej dla odpowiedniego etapu edukacyjnego;

9)  Na podstawie Szkolnego Zestawu Programów nauczyciele opracowują corocznie rozkłady materiału nauczania dla każdego oddziału;

10) Nauczyciele  podczas  pierwszych  zajęć  dydaktycznych  mają  obowiązek przedstawić  uczniom  treści  przyjętych  do  realizacji  programów  nauczania  oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami Szkolnego  Oceniania, obowiązujące  dla  danego  przedmiotu  nauczania  w  formie  przedmiotowego  oceniania.

 

 

 

 

 

§ 17a.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opini, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

4. uchylono

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły, placówki. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, szkole, placówce wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z deficytów kompetencji językowej i zaburzeń sprawności językowych;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

12) z zaburzeń zachowania i emocji.

5a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana w formie:

1)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)   porad i konsultacji;

4)   zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana w formie:

1) Oddziału klas terapeutycznych:

a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,

b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby,

d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób,

e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia:

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

2a) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się:

a) organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego,

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

4) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z odchyleniami rozwojowymi  lub tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5,

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4,

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów         z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10,

d) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

5) warsztatów;

6) porad i konsultacji;

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

8) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

6a. Powyższe zajęcia trwają 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 min z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

6b. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

6c. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie odpowiednio zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz

2) indywidualnie z uczniem.

6d. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

6e. Do wniosku o wydanie opinii, dołącza się dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności dokumentację określającą:

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

6f. Przed wydaniem opinii, poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkolę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6g. Opinia zawiera w szczególności:

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału odpowiednio w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;

3) działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

6h. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w szkole odpowiednio programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

6i. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor przedszkola lub szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin odpowiednio zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej.

6j. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole.

6k. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy;

2) uczniów objętych indywidualnym rocznym obowiązkow

statystyki

Opracowanie: szkolnastrona.pl